Kenwood TH-D7

APRS s TH-D7E ve zkratce

Ing. Frank Rutter DL7UFR

Ruční radiostanice s TNC Kenwood TH-D7E je jedno z nejkomplexnějších zařízení tohoto druhu, které kdy bylo vyrobeno podle toho odpovídající je ovládání. Ačkoliv dvě přiložené příručky nabízejí veliké množství informací, jeví se tento malý průvodce pro právě začínající jako vhodná pomoc. Následující příspěvek má ulehčit zahájení do provozu APRS

APRS je zkratka pro Automatic Position Reporting Systém. Ten byl ve své základní podstatě poprvé představen Bobem Bruningem, WB4APR, na konferenci TAPR/ARRL Digital Communication roce 1992. TH-D7E Kenwood je první dvoupásmový ruční přístroj se zabudovaným TNC. Firmware TNC podporuje části protokolu APRS.

Všechny potřebné parametry pro provoz APRS mohou být nastaveny přes klávesnici TH-D7E. Jedna elegantní možnost naprogramování stanice je prostřednictvím software MEMORY CONTROL PROGRAM FOR TH-D7 Version 0.01 Beta, Kenwood. Obě tyto možnosti budou následně popsány.

Nastavení APRS parametrů pomocí klávesnice přístroje

Pro APRS se používá na základě zvláštností protokolu pouze jedna frekvence. V Evropě se prosadila frekvence 144,800 MHz. Při prvním zapnutí přístroje jsou VFO obou pásem aktivní. Prostřednictvím klávesy A/B se přepíná na A/B-VFO. Ve výsledku se před frekvencí 144,000 objeví šipka ->. Stisknutím klávesy DUAL se dvoupásmový provoz vypne. Nyní se musí ještě zadat frekvence. Toho dosáhneme přes klávesu ENT a konečným zadáním frekvence (viz originál. manuál.

Nyní se pokračuje v nastavení parametrů přes klávesu MENU. Menu má hloubku až do tří úrovní. Pro provoz APRS jsou zajímavá menu 1 – Radio a 2 – APRS. Menu 3 – SSTV je ponecháno pro provoz SSTV. Uvnitř menu se můžeme pohybovat pomocí kurzorových kláves, stejně tak šipkami dolů a nahoru pro následující nebo předcházející krok.S klávesou OK se dostaneme na další úroveň menu, můžeme aktivovat změnu parametrů a při novém stisknutí klávesy OK změnu potvrdit. Přes ESC přejdeme na vyšší úroveň v menu nebo průběh nastavení změn zastavíme.

Červeně označené body Menu jsou pro APRS na 144,800 MHz důležité:

Menu 1-2-1 RADIO – SAVE – BAT SAVER

Funkce šetření baterií radiostanice znemožňuje příjem části datových paketů, protože přijímač každých 0,2 – 5 s (nastavitelné) testuje,zda je přítomen signál. Proto se možná nerozezná začátek datového rámce. Kdo chce při svých APRS aktivitách na svém stálém stanovišti pouze sdělit změnu pozice, může nechat tuto funkci nechat zapnutou a šetřit tak baterii. V opačném případě je nutné pro spolehlivou funkci APRS BATERY SAVER vždy vypínat.

Menu 1-2-2 RADIO – SAVE – APO

Tato funkce obstarává automatické vypnutí přístroje po 60 nebo po 30 minutách.

Menu 1-4-1 RADIO – TNC – DATA BAND

Zde je ke zvolte A, protože APRS se nachází na 144,80 MHz.

Menu 1-4-2 RADIO – TNC – DCD SENSE

Radiostanice má vyhodnocovat pouze signály z datového pásma. Proto je zde vhodné zvolit „D“ BAND ONLY.

Menu 2-1 APRS – MY CALL

Prostřednictvím kurzorových kláves nyní zadáme vlastní volací značku. šipkami nahoru a dolu mohou být nastaveny písmena a číslice. Každý znak potvrdíme OK. Z počátku to vypadá komplikovaně, ale po krátkém cvičení je to jednoduché.

Menu 2-2 APRS – GPS UNIT

Pokud chceme přenést aktuální souřadnice z místa kde se nacházíme a máme přijímač GPS, potřebujeme k tomu vložit parametr NMEA. „NMEA“ znamená National Marine Electronics associaton a označuje protokol pro přenos dat z GPS na jiné přístroje. Většina GPS – přístrojů může přenášet data o souřadnicích podle tohoto protokolu. Bez připojeného GPS – přijímače nastavíme v tomto menu NOT USED.

Menu 2-3 APRS – MY POSITION

Kdybychom přesto chtěli sdělit v posledně jmenovaném případě naši pozici, je tu právě možnost manuálního nastavení aktuální pozice. Při tom musíme dávat pozor na to, aby na posledním místě nenásledoval udaj ve vteřinách, nýbrž v desetinách a setinách minut. Při připojeném GPS přijímači odpadá ruční vkládání souřadnic, data o poloze se automaticky z GPS do TH-D7E přenesou.

Menu 2-4 APRS – POS COMMENT

Zde si můžeme vybrat z osmi různých předdefinovaných komentářů k pozici. Jsou to: Off duty, En Route, In service, Returning,Commited, Special*, Priority*, a Emergency**. Vysílání komentářů s jednou hvězdičkou obdrží vybraný příjemce, se dvěma hvězdičkami každý přijímač v dosahu, kde vyvolá alarm. Při doručení je to také zpět potvrzeno.

Menu 2-5 APRS – ICON

APRS podporuje přibližně 200 staničních symbolů. 15 z nich je u TH-D7E předdefinováno, další mohou být zvoleny pomocí kombinací dvou ASCII-znaků. Zvoleným symbolem se pak daná stanice označuje u všech ostatních.

Menu 2-6 APRS – STATUS TEXT

K APRS datům můžeme vyslat ještě další informace, a to až do délky 20 znaků, jako např. “Pepa z Prahy”.

Obrázek 3: spojení 3 pólového jacku s D-SUB konektorem

Menu 2-7 APRS – TX INTERVAL

Toto nastavení je relevantní pouze tedy, je-li zvoleno v Menu 2–9 AUTO a funkce maják je zapnutá. Pro TX interval zde mohou být zapnuty časy od 0,5 s do 30 minut. Podle konkrétního použití [2] se interval vysílání majáku mění v závislosti na počtu používaných Digipeatrů v následujících intervalech:

  • Pro použití jako pevná stanice – 30min
  • Pro lokální použití napřímo bez digi (např. 2x TH-D7) – libovolný čas
  • Použití ve vozidle – 1 min
  • Použití za chůze – 2-10 min

Menu 2-8 APRS – PACKET PATH

Nastavení tohoto bodu menu rozhoduje o tom, jak mají být APRS pakety přes digipeater dále přenášeny. Standardně je třeba napřed zadat RELAY, WIDE. Každý VHF-APRS-TNC může mít jeden Alias RELAY a s ním pracovat jako s Digipeatrem. Každý Digipeatr s dobrým stanovištěm by měl mít jeden alias WIDE a s tím pak dále předávat APRS data do jeho spádové oblasti.

Menu 2-9 APRS – DATA TX

V tomto bodu menu může být stanovena metoda vysílání BEACON signálu. Při nastavení MANUAL jsou APRS data vysílána vždy při stisknutí klávesy BCON. V poloze PTT se nechá funkce aktivovat stiskem klávesy BCON. APRS data jsou automaticky odvysílána na konci relace po uvolnění klávesy PTT. při nastavení AUTO se maják vysílá periodicky v časovém intervalu nastaveném v menu 2.7

Menu 2-A APRS – UNPROTOCOL

AX. 25 Destination Address field může obsahovat 5 různých druhů APRS informací:

  • obyčejný volací znak
  • obyčejný volací znak se symbolem
  • APRS Software a číslo verze
  • mic-E data
  • volací znak alternativní sítě.

Pro obyčejné volací znaky obsahuje [2] 25 různých možností. Např.: AP*, ALL*, BEACON, CQ*, GPS*, ID*, MAIL*, QST*, SKYWRN*, SPCL*, SYM*, atd.

*může být nahrazeno pomocí dalších znaků až do celkové délky 6 volacích znaků. Pakety adresované na SPCL jsou ponechány pro zvláštní účely.

Další možností dat v AX.25 Destination Address field zobrazuje Mic-E- kódovaná data. Mic . Jde o standtardní rámec, který je pro zkrácení komprimován..

Pro TH-D7E je standardně od výrobce přednastaven parametr APK1001. To znamená, že vysílající stanice užívá software AP pro Kenwood přístroje K s verzí 1 001. V [2] bylo zadáno 16 ustanovení. Jako příklady by zde měly být jmenovány jenom APRS pro stanice se starou verzí APRSdos a APWxxx pro software WinAPRS – verzi x.x.x.

pro správné fungování TH-D7 v APRS můžeme ponechat APK1001

Menu 2-B APRS – POS LIMIT

Jelikož se APRS těší stále větší oblíbenosti, vysoce vzrůstá vznik dat. Parametr může být užit k tomu, aby se příjmané datové pakety mimo požadovanou oblast daly filtrovat. Oblast nastavení zaujímá hodnoty od 10 do 2500 v krocích po deseti. Při nastavení hodnoty OFF není tato funkce aktivní.

Menu 2-C APRS – UNIT

Tento parametr doplňuje parametry v Menu 2-B. Výběr se děje mezi jednotkami km, °C a mile, °F.

Menu 2–D APRS – PACKET SPEED

Přenosová rychlost pro APRS data na 144,800 MHz je 1200 bps, což se musí bezpodmínečně nastavit.

Počítačem řízené naprogramování parametrů APRS

S „Memory Control Program for TH-D7 – Version 0,01 Beta“ se nechají všechny parametry nastavit mnohem elegantněji. Program se může stáhnout z internetu z Kenwod-Homepage [5].Jelikož k vysílačce přiložený kabel není vybaven konektorem, je potřeba ho osadit 9 pin Cannon konektorem (podle obrázku 3).

Po spuštění programu se otevře konfigurační soubor. Jako první se objeví 4 pole – jedno k programování 100 frekvenčních pamětí, další 3 pro už známá menu RADIO, APRS a SSTV. Nastavení parametrů se nyní dělá odpovídajícím způsobem, podle právě daných návodů. V programu v nastavení se musí dbát na to, ke kterému COM PORTu je vysílačka připojena. Povelem WRITE v tomto menu se vysílačka programuje. Tím jsou všechna nastavení zapsána a vysílání APRS dat už nestojí nic v cestě. Se softwarem Link 7 je možné další programování TH-D7E.

Obrázek 6: spojení třípóloveho konektoru 2,5 mm k přijímači GPS.

Připojení přijímače GPS

Obr. 6 ukazuje datové připojení, které je typické pro GARMIN-GPS přijímač,jež je vidět na zadní straně zařízení. Na straně vysílačky se používá 2,5 mm konektor (analogicky k obr. 3). Je-li kabel správně zapojen, tak se po stisknutí klávesy POS po krátké chvíli na displeji zobrazí naše reálná pozice a budou blikat desetinné tečky. Toto blikání signalizuje, že jsou z GPS přijímače posílána správná NMEA data pro TH-D7E (viz obr. 7). Stisknutím klávesy 2 (TNC) ještě musíme aktivovat TNC.

Automatické vysílání dat se aktivuje stisknutím klávesy BCON.

Obr. 7: zobrazení displeje bez připojení na GPS přijímač

Obr. 8: zobrazení displeje při připojen í na GPS přijímač

Možnost provozu APRS přímo ze stanice

Pro běžný APRS provoz jsou důležité klávesy LIST a MSG. Tlačítkem LIST můžeme procházet seznam přijatých stanic. Pro seznámení s dalšími daty zvolíme pomocí šipek nahoru a dolu požadovanou stanici a potvrdíme tlačítkem OK. Každé nové stisknutí tlačítka OK nám dává další informace o stanici.

Obr. 9: začátek seznamu přijatých APRS stanic.

APRS také nabízí možnost zasílání zpráv. Při tom se rozlišuje mezi osobními zprávami a bulletiny. Všechny funkce, které se pro to používají, se vyvolají tlačítkem MSG.

Zde se nabízejí 3 úrovně:

LIST

INPUT

TRANSMIT

Obr. 10:

Klávesou LIST můžeme procházet všechny uložené zprávy.

INPUT umožňuje zadání zpráv nebo bulletinů pro jiné stanice. Po jejich zadání a potvrzení vysílačka automaticky vysílá data v minutových intervalech až do okamžiku doručení (max. však pětkrát). Při úspěšném doručení zprávy přijde zpětné potvrzení, při doručení bulettinu nikoliv.

Klávesou TRANSMIT lze automatický přenos v 5i minutách zrušit.

APRS nabízí také ještě mnoho dalších možností vysílání dat jako např. počasí, telemetrická data apod. Tyto funkce nejsou však v současném Firmware podporovány.

Doporučuje se napájet TH-D7E z externího zdroje nebo pomocí BC-19, protože BC-17 (který je standardně dodáván k zařízení) není schopen poskytnout dostatek proudu pro vysílání.

Zdroj: Funk Amateur 7_01
Překlad: Jana Reitmayerová